| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Nugyventa šimtas metų...
2011.11.28
Image
 
Lapkričio 28d. Traupio sen., Klaibūnų k. pas dukterį Alvydą Užkurėlienę gyvenančiam Alfonsui Diliui sukako 100 metų. Šia proga jubiliatą sveikino Anykščių rajono meras S. Obelevičius, „Sodros“ Anykščių skyriaus vadovas J. Ratautas, Kavarsko seniūnas A. Gansiniauskas, Traupio seniūnė D. Tolušytė, Traupio bendruomenės pirmininkė J. Savickienė. Susirinkę svečiai linkėjo niekada nestokoti pačių nuostabiausių brangenybių – sveikatos ir artimųjų meilės.

Alfonso Dilio gyvenimas susietas su Kavarsko sen., šalia Dabužių esančiu vienkiemiu Pukenių kaime. Čia jis sukūrė šeimą, užaugino keturis vaikus, sulaukė septynių anūkų ir dviejų proanūkių.

“...Po ka­ro sun­ku bu­vo, bet su žmona darbš­tūs bu­vo­me, ma­no mo­ti­na vai­kus pa­dė­jo už­au­gin­ti, val­gy­ti ga­mi­no, o mums tik dirb­ti be­li­ko, tai ir dir­bo­me.- kalbėjo jubiliatas duodamas interviu laikraščiui "Šilelis, -  Tik prieš po­rą me­tų ma­ne duk­ra pas sa­ve į Trau­pį par­si­ve­žė per Vė­li­nes, nes žie­mos pra­džio­je žmo­ną į pa­ta­lą li­ga pa­gul­dė.  Taip mus duk­ros ir pa­si­da­li­no – aš pas vie­ną, o ser­gan­čią žmo­ną ki­ta slau­go. Iki tol su žmo­na gy­ve­no­me ša­lia Da­bu­žių esan­čia­me vien­kie­my­je, Pu­ke­nių kai­me.  Dar prieš de­šimt­me­tį mu­du gy­vu­lius kai­me lai­kė­me, sa­vo mė­sos už­si­au­gin­da­vo­me. Kaip vie­nam sun­ku, su­pra­tau be žmo­nos li­kęs, nes be­veik me­tus, nuo sau­sio mė­ne­sio iki Vė­li­nių, gy­ve­nau vien­kie­my­je vie­nas, tik vai­kai sa­vait­ga­lį at­va­žiuo­da­vo ir mais­to at­vež­da­vo. Pats vė­liau iš­mo­kau ir bul­vių, ir ma­ka­ro­nų iš­si­vir­ti. Kol bu­vo svei­ka žmo­na, net šaukš­tą pa­dė­da­vo, apie puo­dus nie­ka­da ne­te­ko pa­čiam su­kio­tis. Ge­ra mo­te­ris bu­vo, gal kiek „spir­gi­nys“, bet aš vi­sa­da ra­mus bu­vau, į vis­ką ra­miai žiū­rė­da­vau, vis­ką da­riau ap­gal­vo­tai, to­dėl san­tar­vė šei­mo­je bu­vo. Daž­niau­siai aš pa­ty­lė­da­vau, kol žmo­na „spir­gė­da­vo“, ir vėl vis­kas ge­rai bū­da­vo. Jei su­skai­čia­vus, tai mes san­tuo­ko­je jau gy­ve­na­me še­šias­de­šimt tre­čius me­tus. Auk­si­nių ves­tu­vių pro­ga 1999 me­tais šven­tę iš­kė­lė­me, Anykš­čių baž­ny­čio­je kle­bo­nas Sta­nis­lo­vas Krum­pliaus­kas mus iš nau­jo „su­vin­čia­vo­jo“. Dei­man­ti­nių ves­tu­vių ne­mi­nė­jo­me, nes žmo­na jau sir­go, jau kaip ir at­ski­rai gy­ve­no­me... “

Image

 

Image

 

Image 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2011.11.29 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Traupis.lt