| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Kunigui Petrui Adomoniui – 90
2012.01.24
Image
 
Prieš 90 metų, sausio 22 dieną, Levaniškiuose, Traupio parapijoje, Anykščių rajone gimė kunigas, visuomenininkas Petras Adomonis.

1934 m. Petras Adomonis baigė Levaniškių pradžios mokyklą. Dėl sunkios šeimos ekonominės padėties dvejus metus negalėjo toliau mokytis ir dirbo ūkyje. 1936–1938 m. mokėsi Raguvos mokykloje, baigė penktą ir šeštą skyrius. 1938–1939 m. privačiai pasirengęs baigė pirmąją ir antrąją gimnazijos klases ir tų pačių metų rugsėjo 1 d. įstojo į Ukmergės trečiąją klasę.

1943 m., baigęs gimnaziją, įstojo į Kunigų seminariją. 1948 m. balandžio 25 d. vyskupo K. Paltaroko buvo įšventintas į kunigus. 1948–1951 m. dirbo vikaru Vaškų, Linkuvos, Krinčino parapijose, Panevėžio katedroje. Nuo 1951 m. 8 metus dirbo Rozalimo parapijos administratoriumi.

1959 m. paskiriamas Raguvos klebonu ir dekanu. Ėmęs aktyviai burti bendruomenę, kaip atsako susilaukė sovietų valdžios ir vietinių ateistų šmeižto kampanijos. 1963 m. birželio 23 d. „Panevėžio tiesoje” pasirodė A. Dačiulio straipsnis „Karingasis dekanas”. Tais pačiais metais iš jo atimamas sovietų valdžios išduotas ir kunigui privalomas darbo pažymėjimas.

Kurį laiką dirbo melioracijoje. 1963 m. rugsėjo 20 d. paskirtas Burbiškio parapijos, 1968 m. – Kriaunų klebonu. 1975 m. iš Kriaunų perkeliamas į Skiemonis. Čia darbavosi beveik 15 metų. 1982 m. jam papildomai patikimos Leliūnų parapijos klebono pareigos. Be šių pareigų, keletą metų savanoriškai aptarnavo Užunvėžių parapiją.

1990 m. vysk. J. Preikšas paskyrė kun. P. Adomonį Utenos klebonu ir Utenos dekanu. Utenoje jis ėmėsi aktyvios visuomeninės veiklos – rūpinosi Caritas reikalais, vadovavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos Utenos skyriui, rėmė bažnyčios istorijos šaltinių leidybą. Šis skyrius po jo mirties nustojo veikti.

Mirė 2001 m. balandžio 16 d. Utenoje. Palaidotas Utenos Kristaus žengimo į Dangų bažnyčios šventoriuje.

Švenčiant kun. Petro Adomonio auksinį 50 metų kunigystės jubiliejų tuometinis Traupio klebonas kun. St. Galvydis skyrė jubiliatui eiliuotą sveikinimą:

Jo Kilnybei didžiai gerbiamam Utenos dekanui
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios ir parapijos klebonui
Kunigui Petrui ADOMONIUI,
Auksinį 50 metų kunigystės jubiliejų švenčiant (1948-1998 m.)

S V E I K I N I M A S

Nešam Kryžių mes visi –
Dideli ir maži.
Vieni trumpiau,
Kiti ilgiau.

Jubiliatas dekanas Petras
Ilgai neša, kaip retas –
50-tį metelių,
Kupinas kilniausių idėjų.

Kur jis gyveno ir dirbo,
Bažnyčios auksu sužvilgo.
Nuopelnų Dievui, Tėvynei,
Kaip rožių priskynė.

Panevėžys, Rozalimas, Raguva,
Burbiškis, Kriaunos, Skiemonys, Utena... –
Plati pastoracijos dirva.
Jo nepamirš niekada.

Drąsus ir principingas buvo.
Todėl enkavedistų akiratin pakliuvo:
Neteko kunigystės darbo pažymėjimo.
Laimė, kad nepateko į kalėjimą.

Šiandien Jo galvą laurais apvainikavo.
Rankos jubiliato lazdą gavo.
Tenevysta laurai niekados.
Lazda testiprina visados.

K. S. Galvydis (parašas),

metraštininkas

Traupis, 1998 Šventosios Dvasios metai, Jubiliejaus dieną 

Plačiau skaitykite:

Petras Adomonis

Paminėtas ilgametis klebonas  

Jo gyvenimo tikslas – meilė Dievui ir tarnystė žmonėms

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012.01.24 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Traupis.lt

Notice: Undefined property: joomlaVersion::$URL in /home/trislt/domains/traupis.lt/public_html/includes/footer.php on line 31