| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Traupio Šv. Onos bažnyčia
2008.07.29

 Image

 

Traupio parapija įsteigta 1515 metais. Jos fundacija rūpinosi vietos dvarininkai broliai Jurgis ir Petras Michalavičiai, tais pat metais buvo palaiminta ir pirmoji medinė šv.Mikalojaus bažnyčia. Po 270 metų, 1785 m kitas Traupio savininkas Ignas Pranckevičius pastatė naują bažnyčią, taip pat medinę.

            1892 m. patys Traupio parapijiečiai, vadovaujami klebono kun.Juozapo Butvido, pasistatė dabartinę mūrinę baroko stiliaus bažnyčią su vienu 30 metrų aukščio bokštu iš toli rodančiu kelius į Traupį. Jį pašventino vyskupas Gasparas Cirtautas šv. Onos garbei. Frontono užrašas skelbia:“Geras įeik, geresnis išeik“.Ant plataus karnizo išpiešti  Marijos Žagarietės, Maironio, Stasio Šalkausko ir

 dar kelių šventu gyvenimu pasižymėjusių lietuvių atvaizdai.          

            Traupio bažnyčia yra Lietuvos kultūros paminklas, turi vertingų paveikslų,statulų.

Šventoriuje esantys kryžiai yra tikri šios bažnyčios ir parapijos liudininkai: kryžius šalia didžiųjų laiptų kairėje pastatytas 1928 metais Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiuiu, dešinėje – 1977 m.

Traupio buvusio parapijiečio kun. Marijono Savicko primicijoms. Kitame šventoriaus kampe – 1991m. kun. Stepono Galvydžio kunigystės 50 – mečiui parapijiečiai pastatė vietos meistro L.Šakalio darbo kryžių. Naujausias ženklas – skulptoriaus Alfredo Pajuodžio, kuris irgi daug vaikystės dienų praleidęs savo motinos tėviškėje, Traupio parapijoje, kūrinys- „Šv. Ona su šv.Marija“. Skulptūra primins bažnyčios 100 metų jubiliejaus iškilmes ir parapijos globėją šv.Oną.

            Puošnioje trinavėje bažnyčioje gausu religinio meno vertybių . Keletas bažnyčios paveikslų yra labai aukštos meninės vertės, kaip dailės paminklai, saugomi valstybės. Tai Rapolo Mendzegurskio portretas, tapytas XIX a. pradžioje; paveikslas „šv.Barbora“, tapytas 1894 m liaudies dailininko Podolskio; paveikslas „Šv.Pranciškus“,tapytas vietinio liaudies menininko 1894 m. Vadinamasis Giedelinės paveikslas turi stebuklingų galių. Kadaise bajoras Giedelis, patekęs į priešų nelaisvę, karštai meldėsi ir buvo išvaduotas. Atsidėkodamas didikas 1693 m.pastatė Traupyje koplyčią, kurios altorių papuošė Giedelinės paveikslu.Prie dešinio altoriaus yra dvi unikalios statulėlės, originali, puošni sakykla, vietos liaudies meistro originalus medinis rūpintojėlis ir kitos vertybės.

           Vaclovo Bernotskio Varšuvoje pagaminti 10 balsų vargonai įrengti 1912 m. Vargonininko Petro Sližio sukurtas choras dalyvavo 1924, 1928 ir 1930 dainų šventėse. Veiklumu garsėjo Maironio vardu pasivadinusi pavasarininkų kuopa.

            Pastarąjį šimtmetį šioje bažnyčioje klebonavo  kun.Juozapas Butvidas, kun. Vladislovas Mickūnavičius, kun.Stanislovas Šliageris, pastatęs didžiąją Traupio kleboniją, kun. Domininkas Tuskenis, blaivybės apaštalas, tautosakos rinkėjas. Po jų čia darbavosi kun. Jurgis Šimonėlis, kun.Juozapas Melys, kun. Ignas Šiaučiūnas. Net 35-rius metus traupiečių dvasiniais reikalais rūpinosi kun Steponas Galvydis( 1916 – 1999).Antrosios vokiečių okupacijos metais kun.St.Galvydis slėpė žydus, sovietmečiu drąsiai katekizavo vaikučius, už tai buvo valdžios baustas. Lietuvai atgimus, įsteigė parapijos knygynėlį, koplyčią Baleliuose, rėmė šv.Martyno vaikų sodybą. Kunigas rašė eilėraščius, homilijas, pasakėčias, biografijas, buvo vadinamas Panevėžio vyskupijos metraštininku.Išleido šešias poezijos ir atsiminimų knygas.

 

 Image

 

Image

 

Image

 

Image 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2009.11.03 )
 
< Ankstesnis
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt