| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Traupio šviesuoliui atminti
2014.03.15
Image
 
Kovo 20 dieną sukanka 15 metų, kai Traupis neteko šviesuolio, dvasininko pašaukimą derinusio su kultūrine, literatūrine veikla, kunigo Stepono Galvydžio.
 
Traupio šv. Onos bažnyčioje kovo 19 dieną, 11 val. už kunigą Steponą Galvydį  bus aukojamos Šv. Mišios.

Steponas Galvydis – kunigas, rašytojas, literatas, švietėjas gimė 1916 m. spalio 5 d. Svėdasuose, gausioje ūkininkų šeimoje. Mokėsi Svėdasų pradžios ir Užpalių vidurinėje mokyklose. 1933 m. baigė Rokiškio gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1941 m. įšventintas į kunigus St. Galvydis buvo paskirtas vikaru į Vabalninką, vėliau į Biržus bei į kitas Aukštaitijos parapijas. Nuo 1964 m. iki 1999 m.- Traupio parapijos Šv. Onos bažnyčios klebonas.


Beveik 58 metus skelbė Dievo žodį, rūpinosi sielovada. Meilė Dievui, žmonėms, pagarba spausdintam žodžiui, humanistinės nuotaikos kunigą pakylėdavo virš kasdienybės, virš totalitarinio režimo baimės. Karo metais jis gelbėjo žydus, sovietmečiu nesiliovė tikėjęs Lietuvos laisve, nepabūgo net bylinėtis su sovietine valdžia.


Ateizmo propagavimo metais klebonas drąsiai katekizavo vaikus, turėjo subūręs gausų patarnautojų būrį. Už tai jis buvo persekiojamas, baustas piniginėmis baudomis. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, S. Galvydis parengė parapijos bibliotekėlę, atidarė Balelių koplyčią, suorganizavo bažnyčios chorą ir dūdų orkestrą, kuriam vadovavo vargonininkas Jonas Porcikas, rėmė šv. Martyno vaikų sodybos įsteigimą Traupyje. Šv. Onos atlaidai jo dėka tapo ne tik religine tradicija, bet ir spalvinga švente su koncertais, vaidinimais, misterijomis.


Pirmąjį kūrinėlį St. Galvydis parašė būdamas 20 metų į laikraštį „Žvaigždutė“, kunigų seminarijoje jis redagavo sienlaikraštį „Nova vita“, kuris propagavo blaivybę. Dirbdamas Vabalninke leido „Apaštalą“. Iš vokiečių kalbos išvertė Spirago „Katekizmą“, tačiau jį konfiskavo saugumas. Daugelį metų kunigas rašė atsiminimus, nekrologus, biografijas, mirusiems kunigams, kūrė eilėraščius, pasakėčias, vertė iš vokiečių, prancūzų kalbų jam patinkančius  kūrinius. Buvo surinkęs tautosakos, istorinės medžiagos apie daugelį bažnytkaimių, sukūrė miestelių himnus Pušalotui, Svėdasams, Traupiui. Tarybiniais metais, kaip rašytojas pasireikšti negalėjo, tad apie 50 knygų išspausdinta tik mašinraščiu. Pasirašinėjo Metraštininko, Sėlio ar Mokyto varnėno slapyvardžiais.
Kunigas kantriai sėdėjo prie savo senutėlės rašomosios mašinėlės, perrašydavo, daugindavo savo kūrybą pogrindyje. Tada mažai kas tikėjo, kad ji galėtų būti išleista, bet pats autorius tikėjo: saugojo savo kūrinius.


Sulaukus nepriklausomybės viena po kitos pasirodė Traupio šviesuolio knygos, radusios savo skaitytojus: pasakėčios „Mokytas varnėnas“, biografinė apybraiža „Kunigas Aleksandras Papučka“(1997), eiliuotos homilijos „Liturginiai metai“( 1998 ), eiliuota šventųjų gyvenimų knyga „Vardadieniai“( 1998), eilėraščiai „Per gyvenimą ( 1998 ).
Spaudai ruoštų brolio Vytauto Galvydžio atsiminimų apie 1940 – 1941 m. Utenos kalėjime patirtus išgyvenimus, autorius nebesulaukė. 1999 m.kovo 20 d. Traupio šviesuolį  užklupo staigi mirtis. Kun. S. Galvydis palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje prie kryžiaus, pastatyto 1991 m. jo kunigystės 50-mečiui atminti (autorius – meistras L. Šakalys). Kapą ženklina akmens plokštė su įrašu: "Gimiau mirčiai – miriau gyvenimui".

Kaip užgesusios žvaigždės spinduliai, kun. St. Galvydžio knygos ir po jo mirties buvo spausdinamos. Knyga  “Kunigo Vaclovo Kartočiaus gyvenimo pėdsakai”- tai šiltas pasakojimas apie traupietį, iš Balelių kilusį kunigą, pasišventusį, gabų, dar jaunystėje išėjusį pas Viešpatį.( 1999)  “Į idealų viršūnes”( 1999)-  tai pasakojimas apie trumpą, bet kupiną pasiaukojimo, meilės ir vilties Balninkų parapijos Gaigalių kaime gimusio jaunuolio klieriko Napoleono Šmigelso gyvenimą.

Daug St. Galvydžio knygų pasiliko rankraščiuose. Dauguma jų pateko į Anykščių muziejaus fondus. Visą gyvenimą, St. Galvydis, nesureikšmindamas savo kūrybos, vertindamas kitų kunigų veiklą, rašė apie juos atsiminimus. Jo įdėtas darbas grįžo bumerangu. Daug su kunigu bendravęs, dviračiu dažnai mynęs takus  į Traupį, kraštotyrininkas Raimondas Guobis  preciziškai surinko  daugybę kunigo gyvenimo faktų, 2003 m. išleido knygą “Kunigas Steponas Galvydis”.


Autorius rašo: “Tą beauštantį 1999 m. pavasarį kunigas Steponas tebebuvo žvalus, pilnas sumanymų, naujos knygos, renginiai. Mintyse jau dėstė litaniją 2000 –iems krikščionybės metams. Tą pavasarį kovo 16-ąją šventėme Knygnešio dieną Anykščių koplyčioje. Dar pasėdėjome klebonijoje, šnektelėjome, pasivaišinome. Domėjausi sveika mityba, tad nusistebėjau klebono skrandžio stiprumu – užvalgė šaltienos, užsigėrė pienu. Pamaniau : šimtą metų gyvens, nors rengėsi važiuoti gydytis į Vilnių, mat viena akim visai nebematė. Savaitė prabėgo. Po pamaldų Troškūnų bažnyčioje klebonijos šeimininkė Aneliutė Bartkūnaitė taip neįtikinamai pratarė : “Važiuok Traupin, klebonas mirė..”. Nepatikėjau. Iš tiesų....Po akies operacijos Santariškių klinikose jautėsi žvaliai, palydėjo aplankyti atėjusius ir, eidamas koridoriumi, suklupo. Mirtis buvo staigi, matyt krešulys užkimšo kraujagyslę. Buvo kovo 20 –oji.”

Praėjus 10 metų po kun. St.Galvydžio mirties, Traupyje įamžintas šviesuolio atminimas – prie senosios klebonijos, kur gyveno ir kūrė kunigas, atidengta paminklinė lenta; sutvarkyta šviesuolio asmeninė biblioteka, sutalpinusi per 1300 knygų; surengta prisiminimų popietė „Gyvas darbuose ir žmonėse“.

Image

R. Guobis 2003 m. išleido knygą "Kunigas Steponas Galvydis"

 

Image

Galvydžių šeima:sėdi Marytė, motina Barbora Galvydienė, tėtis Antanas Galvydis, kun. Steponas. Stovi:- Vytautas, Antanas su dukrele ir Jonas. Svėdasai, 1943 m.

 

Image

Antanas Galvydis, Gražina Kadžytė, Valerija Juškaitė, kun. Steponas Galvydis. Pušalotas, 1960 m.

 

Image

Vargonininkas Jonas Porcikas, Mantas Pūkas, Rimantas Kaunietis, kun. S. Galvydis, Gražina Kadžytė. 1985 m.

 

Image

Stepono Galvydžio kūrybos pristatyme. 1998 m.

 

Image

Atminimo lentos atidengimas. 2009 m.

 

Image 

Kun. S. Galvydžio atminimo pagerbimas

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2014.03.18 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2019 Traupis.lt

Notice: Undefined property: joomlaVersion::$URL in /home/trislt/domains/traupis.lt/public_html/includes/footer.php on line 31