| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Kunigo S. Galvydžio laiškai
2016.10.27
Image
 
 Traupio bibliotekos kraštotyros fondą papildė šviesios atminties kunigo šviesuolio Stepono Galvydžio laiškai, rašyti giminaičiams Sauliui, Nijolei ir Skaistei Sasnauskams. Visą pluoštą laiškų kopijų, minint kun. St. Galvydžio 100 –ąsias gimimo metines, bibliotekai padovanojo Saulius Sasnauskas.

Kun. St. Galvydžio laiškai rašyti 1984 – 1999 metų laikotarpyje iki pat kunigo mirties. Laiškuose atsispindi kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais tuo metu gyveno Traupio klebonas, užfiksuoti istoriniai faktai, svarbūs Traupio parapijai ir jo žmonėms.


 Keletas laiškų ištraukų:

1989.11.10

„Mielieji,
... Džiaugiuosi gera naujiena, kad susiderėjote su menininku dėl Rūpintojėlio. Kaina labai humaniška. Tuoj atsirado mielas aukotojas. Jis prašė padaryti jame tokį įrašą: „Auka Traupio bažnyčiai jos patarnautojo Antano Kairio“. Tokio jis pageidavo. Kur nors skulptorius ras kertelę įrašyti tokiam tekstui. Kai darbas bus baigtas, praneškite, jis su savo didžiąja karieta parsiveš....
Su meile, Jūsų dėdė Steponas ir teta Marytė.“


1993.

Mielieji,
Dievas davė Velykas. Jos jau čia pat. Džiaugiamės, kad Kristus nugalėjo mirtį, nuodėmę ir melą. Atnešė didelį džiaugsmą visai žmonijai. Įrodė, kad ne mirtis, blogis tars paskutinį žodį. Gyvenimas, gėris, šviesa, tiesa, laimė. Bet šie dalykai veltui negaunami. Per kryžių - į šviesą, džiaugsmą, kilniųjų troškimų išsipildymą...
Prieš porą savaičių važinėdamas arkliu pas ligonis, pašalau. Atrodo griebė plaučių uždegimas. Jonas statė vakarais taureles, Marytė virė žoleles. Taip vaikščiodamas, dabar lyg pagijau.
Būkite, Mielieji, visi sveiki, gyvi, linksmi, kaip pavasario saulutė“.

1997.07.16

...Gal nustebote, kad rašau iš Vilniaus. Mat, jau antra savaitė gyvenu Vilniuje ir gydausi Santariškėse chirurginiame korpuse, akių skyriuje, po kataraktos dešinės akies operacijos. Atrodo, operacija pavyko. Bet gydo jau ištisą savaitę. Tikrina, leidžia vaistus keletą kartų... Operaciją darė docentė Bagdonienė, profesorė. Rekomendavo buv. sveikatos ministras Ant. Vinkus. Jis Santariškės galva, vadovas, viršininkas. Labai malonus žmogus. Davė palatą atskirai gyventi vienam. Tarnautojai labai malonūs, geri. Tai džiaugiuosi.
Maždaug po 3 mėnesių gali tekti vėl čia atvykti, kad įdėtų lęšiuką ir į kairę akį. Sako tada nebereikės nešioti  storais stiklais akinių.
Mane čia šefuoja, lanko, aprūpina ko trūksta mano bičiulis prof. Dr. Petras Petroškevičius, pažįstamas iš Pušaloto laikų. Jo žmona Vilniuje vaistinės vedėja, parūpina visokių vaistų, kai reikia. Jis turi mašiną, atvežė iš Traupio, apnakvydino ir dažnai ateina, atnešdamas visokių vaisių...
Lauksime iš Jūsų žodelio. Melskimės už vieni kitus.

Telaimina Jus viešpats.

Su meile – Dėdė Stepas.“


1997.08.20

...Verslininkas P. Valentas Gylys žada mums paieškoti Alantoje (Molėtų r.) kapinėse per I Pasaulinį karą paslėptą Traupio varpą. Ten buvo įsakyta vokiečių, kad aplinkinės bažnyčios suvežtų armotoms lydyti varpus. Alantos parapijos knygoje rašoma, kad Traupio varpą nuslėpė ir palaidojo kapinėse. Bandysime su aparatais jo ten paieškoti. Kiek būtų džiaugsmo, jei ten rastume. Tepadeda mums šv. Antanas, pavogtų ir pamestų daiktų globėjas...“

Traupis, 1998.01.10

...Įsirašiau į LKDP – Lietuvos krikščionių demokratų partiją. Nešioju jau ženkliuką. Traupis pasisiuvome vėliavą. Ji – dviejų spalvų – geltona ir balta. Ant geltonosios pusės prisiuvome partijos herbą – trijų kryžių kalną su LKDP raidėmis. Baltojoje pusėje – Traupio įvaizdį, bažnyčią su įrašu: „Geras įeik, geresnis išeik“. Narių traupiečių, levaniškiečių turime 39. Pritraukėme vieną kitą garbingą mokytą damą. O jos veiklios, neduos užmigti.
Gal jau žinote ir matėte- išleidau „Mokytą varnėną“ 1000 egz. Kainavo arti 6000 litų Mažai kas perka... Bet kas nusiperka, paskaito,- džiaugiasi ir giria.. Gaila, kad redaktorius Robertas Keturakis daugelį pasakėčių išmetė, paliko tik 40 iš 150. Išleido labai gražiai, gerame popieriuje, kietu viršeliu, su originaliu ornamentišku piešiniu.
Kai Jūs būsite milijonieriai, išleisite visą, kokį išspausdino Jūsų giminaitis, surinko Jūsų rankelės. Be Jūsų rūpestėlio, nebūtų išvydęs „Mokytas varnėnas“ pasaulio.
Rudenį išėjo iš spaustuvės mano seniai parašytas dalykėlis „ Kunigas Aleksandras Papučka“. Išleidimas prastokas, bet turinys puikus. Kai kas verkia skaitydami. Jį tuojau išgraibstė visos parapijos, kur kunigas Aleksandras Papučka dirbo. Dabar spaudai paduoti „Liturginiai metai“, kuriuos Jūs Vilniuje 10 egz. išleidote ir įrišote. Jų irgi atspausdins 1000 egz. Tvarkomės ir su „Negęstančios žvaigždės“ biografine stora knyga. Ji turėtų pasirodyti gale metų.
Matote, nors ir liksiu be cento, bet ką parašiau, noriu išleisti, kol esu gana apysveikis...“

1998 .04. 02

„...Mano reikalai irgi jau krypsta vakarop. Kovo 14 buvau vienas nuėjęs į kaimo pirtelę. Pirtis ką tik buvo iškūrenta, neišsigaravo smalkės. Jos mane sugaravo ir vėliau atėję vyrai rado mane gulintį kniūbščią be sąmonės. Labai visi išsigandę iššaukė felčerę. Ji suleido širdžiai pastiprinti vaistus ir iššaukė Greitąją Pagalbą. Jie reikalavo, kad važiuočiau į ligoninę, kad padarytų tyrimus. Bet aš nesutikau, nes sekmadienį žmonės būtų likę be pamaldų. Dar suleidus vaistų, šiek tiek pasijutau geriau. Paliko. Naktį šiek tiek miegojau. Rytą atsikėliau dar sveikesnis. Dieną atlaikiau Traupio bažnyčioje votyvą ir sumą, nuvykau į Balelių koplyčią, ten atlikau pamaldas. Pirmadienį nuvykau į Troškūnus pas gydytojus. Jie išrašė vaistų, kuriuos dabar vartoju.
Manau, kad čia signalas, kaip įvyko Raguvos dekanams- kun. Antanui Petrauskui ir kun. Juozui Giedraičiui. Jie sirgo širdies ligomis, gydėsi ir, netrukus, staiga mirė. Šis signalas verčia susirūpinti ir man...“

 1998 m.gegužės 6 d.

„...Paskutiniu laiku buvo atvažiavę ne vienas žurnalistas apklausinėti manęs. Kas jiems tinka – užrašo. Kalbėjo vėliau per radiją, ypač apie „Mokytą varnėną“, pasakėčias. Rašė rajoninis Anykščių laikraštis „Anykšta“, respublikinis „Valstiečių laikraštis“, „Kauno diena“, „XXI amžius“. Buvo pristatyta susirinkimuose Svėdasuose ir Traupyje tos knygutės. Buvau apdovanotas garbės raštais Anykščių mero ir LR Seimo, Lietuvos valstybės atkūrimo 80 – mečio proga. Net pradėjau bijoti dėl tokio dėmesio...

1998.m. birželio 13 d.

"Mielieji Bičiuliai ir Geradariai,
Gavęs iš spaustuvės dar kvepiančią dažais „Vardadienių“ knygą, Siunčiu Jums vieną egzempliorių Jų išėjo visas tūkstantis.... Ši knygutė rankraštyje išgulėjo 30 metų. Nenorėjau, kad dingtų. Ačiū Dievui ir Jums, ji gyva išliko.
Aš pats dar krutu, planuoju, kol viešpats laiko. Dabar turėtų pasirodyti brolio a.a. Vytauto kalėjimo Utenoje atsiminimai...
Vasarą pas mus dabar labai gražu. Nužydėjo sodai, bręsta kriaušės, obuoliai, slyvos, vyšnios. Po plėvele žydi pomidorai. Darže bulvės, burokai puikiai auga. Pasirodo ir piktžolės. Jas išravi Vaikų sodybos didesnės mergaitės. Ten, Sodyboje, išplauna bažnyčios ir mūsų baltinius, skalbinius. Be šeimininkės mums su Jonuku sunku. Džiaugiuosi, kad pietus jisai išverda, ožkytę pamelžia, vištų kiaušinius surenka..
Ruošiu Pirmai Komunijai vaikučius. Jų prisirašė net 39. Šv. Onai didžiąją dalį leisime...“

1998 .09.03

„...Praleidome iškilmingai Šv. Onos atlaidus, kur buvo salėje pristatyta mano „Vardadieniai“. Buvo atvykusi Nijolė Sadūnaitė su savo knyga „Skubėkime daryti gera“. Jos įsigijo net 40 egz. mano parapijiečiai.
Šiais metais arti 40 vaikų ėjo Šv. Pirmosios Komunijos. Šv. Martyno vaikų sodybos ėjo net 9. 4 mergaitės jau 10 –kės.Per Žolinę Raguvoje buvo atvykęs vysk. J. Preikšas ir ten mūsų 10 vaikų gavo Sutvirtinimą.“

1999.01.01

Sveiki, sulaukę Naujųjų 1999 Metų!
Mielieji,
„Siunčiu ką tik iškeptą „Per gyvenimą“ knygutę. Dedikuoju Jums visiems, ne visus labai myliu ir gerbiu.
Šventės praėjo puikiai. Kalėdų antrąją dieną šią knygą pristatė Traupio bibliotekos vedėja Vaikų sodyboje. Buvo daug žmonių. Mokytoja lituanistė J. Polikevičienė panagrinėjo eilėraščius, rasdama kažką gero ir gražaus.
Dabar po Šv. Jurgio atlaidų balandžio 25 d. ruošiuosi naujam brolio Vytauto Utenos kalėjimo atsiminimų pristatymui. Manau lig tol bus Utenos spaustuvėj atspausdinta su daugeliu paveikslų – fotonuotraukų.
...Dar turiu apsakymų rinkinį „Devyni amatai“, parašyta pamokslai „7 didžiosios nuodėmės“. Kunigams jie būtų naudingi...
Sunkiai susirgo Raguvos klebonas Kaz. Baronas insultu. Gulėjo Panevėžio ligoninėje, dabar išvyko į Elektrėnų sanatoriją 18 dienų. Man dabar dažniau tenka pas juos į Raguvą nuvykti...“

1999.03.10

„..03.08 Traupio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja vyresnių klasių 5-9 suruošė mano knygučių aptarimą. Jos 5. Patys mokiniai paskaitė iš kiekvienos jiems patikusį dalykėlį. Pakalbėjo mokytoja, davė tarti ir man žodelį. Paskui visi nusifotografavome ir nuėjome prie švediško stalo – kavutės, sausainių....
Žodžiu, viskas gražu ir gerai. Puiku, kad mokytojai panorėjo supažindinti, ką mes pergyvenome per praėjusius 50 metų. Juk mano tos knygutės ir rašo apie tuos laikus...
Dabar laukiu 04.25 d. kada atveš išspausdintus brolio Vytauto kalėjimo atsiminimus. Tada juos pristatysime...“

Tai buvo paskutinis rašytas laiškas giminaičiams Sasnauskams. Kovo 20 d. po akies operacijos Santariškių klinikose eidamas koridoriumi kun. St. Galvydis suklupo, ir jį ištiko staigi mirtis.
 Po kun. St. Galvydžio mirties Saulių Sasnauską pasiekė kunigo brolio Jono laiškas:


01.04.1999

„Gerb. Sauliau!
Kun. Stepono Galvydžio brolis rašo Jums šį laišką. Stepono stalčiuje radau kelis Jūsų laiškus, todėl sumaniau parašyti.
19.03.1999 kun. Steponas buvo Vilniuje ligoninėje. Ten jam padarė akies operaciją. Po jos jautėsi geriau. Bet eidamas koridoriumi krito nuo širdies nepakankamumo. Balandžio 20 d. atvežė į Traupį ir pašarvojo bažnyčioje. Per visas dienas lankė daug žmonių. Balandžio 22 d. bažnyčioje už jį laikė šv. Mišias vyskupas ir 30 kunigų. Iš viso į laidotuves buvo atvykę 50 kunigų. Dalyvavo iš Vilniaus pakviestas kariuomenės orkestras. Atminimo vaišėse dalyvavo virš 100 žmonių. Turtą kunigas Steponas paliko parapijai.
Aplankiau už keleto dienų. Kapas jo tvarkomas. Jis buvo 35 metus Traupio klebonas. Parapijiečiai apie jį geriausiai atsiliepia.
Širdingiausi linkėjimai Jums ir gerb. Jūsų šeimai. Su pagarba Jonas Galvydis“

 

 

Image

Kun. St. Galvydis su giminaičiu S. Sasnausku

 

Image

 

Image

 

Image

Kun. S. Galvydžio dedikuotos eilės mirusiai seseriai Marytei

 

Image

Muziko St. Sližio laiškas S. Sasnauskui

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016.10.27 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt