| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Gyvas darbuose ir žmonėse
2009.03.20
Image
 
 
   Prieš dešimtį metų Traupis, ir ne tik Traupis, neteko šviesaus žmogaus, humanisto, literato, 35 metus skelbusio dievo žodį Traupio parapijiečiams, kunigo Stepono Galvydžio.Ta proga kovo 19 dieną miestelyje vyko renginys, skirtas Traupio šviesuoliu vadintam kunigui atminti. 
  

           Minėjimas prasidėjo Šv.Mišiomis, kurias aukojo Anykščių dekanas Stanislovas Krumpliauskas, kunigai Saulius Filipavičius, Marijonas Savickas, Rimantas Kaunietis ir kiti. Bažnytėlė, kurioje, atrodo dar tebesigirdėjo dvasininko S.Galvydžio žingsniai, tarsi nušvito susikaupimu ir rimtimi. Kunigo Rimanto, kuris buvo St.Galvydžio mokinys sakomas pamokslas dar kartą priminė, koks artimas paprastumu ir didingas asmenybės šviesa buvo kunigas Steponas.
          Pasibaigus šv. Mišioms, didelis būrys parapijiečių ir svečių sustojo prie kunigo St.Galvydžio kapo. Pagarbos žodį tarė Traupio seniūnė Daiva Tolušytė, gėles ant kapo padėjo moksleiviai. Minia žmonių pajudėjo link senosios klebonijos, kur ilgą laiką gyveno ir kūrė Traupio šviesuolis.Jo atminimą įamžino medžio drožėjo Arūno Šafrono pagaminta paminklinė lenta su užrašu: „Čia gyveno ir kūrė kunigas- rašytojas, publicistas Steponas Galvydis. 1964 – 1999 m. , kurią atidengė rajono meras S.Obelevičius ir Traupio parapijos klebonas Juozapas Janulis. Atminimo lentą pašventino Anykščių dekanas S.Krumpliauskas.Atminimo įamžinimo autoriai ir rėmėjai: traupietis Vytautas Bražinskas ir poetas Povilas Kulvinskas. 
          -Traupiui 35 metus pasisekė, kad čia atvyko kunigas Steponas, kuris paliko tokią gilią vagą , kad už tai, kokie dabar yra traupiečiai, reikia dėkoti šiam be galo kukliam, bet didelės dvasios žmogui, - kalbėjo meras S.Obelevičius.
             Atvertos klebonijos durys tarsi kvietė užeiti. Susirinkusieji į kunigo namelį, buvo supažindinti bibliotekininkės R.Musteikienės rūpesčiu atgaivinta kadaise gyvavusia St.Galvydžio bibliotekėle, sutalpinusia per 1300 knygų .
Renginys tęsėsi Traupio pagrindinėje mokykloje, kur vyko prisiminimų popietė „Gyvas darbuose ir žmonėse“, kurią pradėjo moksleiviai, skaitę eilėraščius, inscenizavę St.Galvydžio pasakėčias. Bibliotekininkė supažindino susirinkusiuosius su kunigo St.Galvydžio gyvenimu ir kūryba. Gimė jis 1916m. Svedasuose.Baigęs Kauno kunigų seminariją,buvo paskirtas vikaru į Vabalninką, vėliau į Biržus ir į kitas parapijas. Nuo 1964 m – Traupio parapijos klebonas. Ateizmo propagavimo metais klebonas drąsiai katechizavo vaikus, turėjo subūręs gausų patarnautojų būrį. Už tai jis persekiotas, baustas piniginėmis baudomis. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, St.Galvydis parengė parapijos bibliotekėlę, atidarė Balelių koplyčią, suorganizavo bažnyčios chorą ir dūdų orkestrą, rėmė Šv.Martyno vaikų sodybos įkūrimą, Šv.Onos atlaidai jo dėka tapo ne tik religine tradicija, bet ir spalvinga švente su koncertais, vaidinimais, misterijomis. 
 Pirmąjį kūrinėlį parašęs būdamas 20 –ies metų, kunigas visą gyvenimą rašė atsiminimus, nekrologus mirusiems kunigams, kūrė eilėraščius, pasakėčias, vertė iš vokiečių, prancūzų, lotynų kalbų. Buvo surinkęs tautosakos, istorinės medžiagos apie daugelį bažnytkaimių, sukūrė miestelių himnus Pušalotui, Svėdasams, Traupiui. Tarybiniais metais, kaip rašytojas, pasireikšti negalėjo, todėl apie 50 knygų išspausdinta tik mašinraščiu. Pasirašinėjo Sėlio, Metraštininko ar Mokyto varnėno slapyvardžiais.Sulaukus nepriklausomybės pasirodė aštuonios St.Galvydžio knygos, kelios jų – jau po rašytojo mirties. Iškeliavo Amžinybėn labai netikėtai. Palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje. Ant jo kapo iškalti žodžiai: Gimiau mirčiai- miriau gyvenimui“.
            Prisiminimų popietę vedė kunigo St.Galvydžio giminaitė etnologė Gražina Kadžytė. O tie prisiminimai- neišdildomi: suburtas aktyvaus kunigo jaunimas, vykę poezijos vakarai seklytėlėje, kartu statyta misterija, skirta bažnyčios šimtmečiui, kurioje Vytautą vaidino tuometinis mokyklos direktorius S.Obelevčius, Jogailą – seniūnas P.Keraitis, Šv.Oną – pasakorė E.Juzėnienė.
           Kalbėdamas Anykščių dekanas S.Krumpliauskas, St.Galvydį prilygino literatūros ąžuolui – J.T.Vaižgantui, kunigas Marijonas Savickas priminė, kad Steponas ne mokslais kalbėjo, o savo gyvenimu. Negailėjo gerų žodžių kunigui buvusi patarnautoja gydytoja Marytė Savickienė, kunigas Rimantas Kaunietis, prisiminimais dalijosi knygos „Kunigas Steponas Galvydis“ autorius Raimondas Guobis. Prisiminimų popietę vainikavo mokinukų suvaidinta St.Galvydžio pjesė „Tėvai parvažiavo“(režisierė- Janina Savickienė). 
             Su Juozapinėmis pasveikintas Traupio parapijos klebonas Juozapas Janulis, kalbėjo, kad jis čia niekuo dėtas, kad visą šį renginį suorganizavo traupiečiai, dėkojo už aktyvumą parapijiečiams. Iš tikrųjų , pavykęs renginys – tai aktyvios bendruomenės pirmininkės Janinos Savickienės suburtų seniūnijos, bibliotekos, mokyklos darbuotojų bendros veiklos rezultatas.

 

Image

Pagarbos žodį taria Traupio seniūnė Daiva Tolušytė 

 

Image

Paminklinę lentą atidengia Traupio parapijos kunigas J.Janulis ir rajono meras S.Obelevičius 

 

Image

Susipažinimas su atgijusia kunigo St.Galvydžio bibliotekėke 

 

Image

 Minėjimo dalyviai susipažįsta su paroda „Maldos ir knygos žmogus“ 

 

Image

Kalba etnologė Gražina Kadžytė 

 

Image

St.Galvydžio pjesė „Tėvai atvažiavo“ 

 

Image

St.Galvydžio pasakėčių „Mokytas varnėnas“ inscenizacijos 

 

Image

Gausiai susirinko garbūs svečiai, giminės ir parapijiečiai 

 

  Ramunė Musteikienė

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2009.03.20 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Traupis.lt